Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Emotions On Stage als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door Emotions On Stage zijn aanvaard. Aan toezeggingen enig medewerker van Emotions On Stage kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die schriftelijk door Emotions On Stage zijn bevestigd.
  2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Emotions On Stage schriftelijk en expliciet is aanvaard.

Artikel 2. Definities

Emotions On Stage: geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 55148468 (zie voor verdere gegevens art. 9).
Ticket: toegangsbewijs voor een evenement.
Koper: de persoon die met Emotions On Stage een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals concerten.
Schriftelijk: een op papier gesteld schrijven, alsmede een bericht dat op elektronische wijze is vervaardigd en vastgelegd.
Orderbevestiging: een schriftelijke bevestiging door Emotions On Stage van de door koper geplaatste order welke door Emotions On Stage wordt verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail) adres of aan hem wordt afgegeven.
Evenement: elke mogelijke activiteit waarvoor (e)tickets beschikbaar zijn gesteld.
Nominale waarde: de vermelde waarde op het ticket, zoals bepaald door de organisator.

Artikel 3. Totstandkoming en annulering overeenkomst

 1. Een aanbod van Emotions On Stage wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door Emotions On Stage gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) de koper wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop volledig heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door Emotions On Stage is ontvangen; en nadat Emotions On Stage de koper van een orderbevestiging heeft voorzien.
  2. Van aanvaarding van een aanbod van Emotions On Stage door de koper is ook sprake indien de koper de vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Emotions On Stage. De koper die telefonisch boekt gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Emotions On Stage.
  3. Een overeenkomst komt tot stand nadat de koper de bestelling heeft bevestigd door te klikken op de button [bevestigen] in het bestelproces. Emotions On Stage heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.
  4. Indien de koper geen orderbevestiging heeft ontvangen, ten gevolge van een fout of onvolledigheid door de koper, is koper gebonden aan de bestelling.
  5. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet worden geannuleerd.

Artikel 4. Prijzen

 1. Bij de verkoop van tickets door Emotions On Stage is geen sprake van wederverkoop.
  2. Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders aangegeven, en alle kosten zijn inclusief 6% BTW, met uitzondering van de verzendkosten en de waarde die buiten de margeregeling valt. De margeregeling schrijft wettelijk voor dat bij de prijs geen BTW mag worden vermeld. De margeregeling is van toepassing op Emotions / Interactive Formats.
  3. In de gehanteerde prijs zijn alle kosten inbegrepen (incl. verzendkosten).
  4. De door Emotions On Stage gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets (de marktwerking van vraag een aanbod). Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van Emotions On Stage heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
  5. Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Het aanbod heeft een bederfelijke waarde in verband met de gebondenheid aan de executiedatum.
  6. In gevolge artikel 28b van de Wet Omzetbelasting is het niet toegestaan BTW te vermelden op de factuur en/of de tickets.

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling dient door de koper te zijn verricht binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan koper in verzuim is.
  2. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van Emotions On Stage aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door Emotions On Stage nader aan te geven wijze.
  3. Bij betaling met creditcard worden de gegevens beveiligd verzonden. Emotions On Stage zal bij de carduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.
  4. Indien voor betaling middels creditcard wordt gekozen dient koper op eerste verzoek van Emotions On Stage een kopie van een geldig legitimatiebewijs en creditcard te verschaffen. Emotions On Stage is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.
  5. Emotions On Stage is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien koper de betaling niet binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst heeft verricht, ook bij betaling na die termijn en voordat een beroep op ontbinding is gedaan.

Artikel 6. Levering tickets

 1. Emotions On Stage spant zich in de tickets tot uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van het evenement aan koper te verstrekken, echter Emotions On Stage is gerechtigd de tickets te verstrekken tot het moment van aanvang van het evenement.
  2. Tickets worden binnen Nederland aangetekend verzonden via TNT Post, tenzij anders aangegeven.
  3a. Verzending en afgifte geschieden op risico van koper. Bij vermissing of verlies door TNT Post is Emotions On Stage niet aansprakelijk voor enige schade.
  3b. Emotions On Stage zal de koper via e-mail van de verzending van de tickets op de hoogte stellen.
  4. Indien TNT Post of GLS niet in staat is de zending persoonlijk af te leveren, zal deze naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd, al waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan wordt door TNT Post schriftelijk melding gemaakt op het bezorgadres.
  5. Voor verzending naar adressen buiten Nederland worden tickets voor rekening en risico van koper verzonden via TNT Post. Bij vermissing of verlies door TNT Post is Emotions On Stage niet aansprakelijk voor enige schade.
  6. Emotions On Stage is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de ontvanger op het opgegeven adres of wanneer door toedoen van door Emotions On Stage ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd.
  7. De zending wordt door TNT Post op het door koper aangegeven adres afgeleverd, tenzij niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. In dat geval laat TNT Post een schriftelijke melding achter met vermelding van een telefoonnummer van het dichtstbijzijnde TNT Postkantoor, waarmee koper een afspraak voor verkrijging van de tickets kan maken.
  8a. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en het ticket door TNT Post naar Emotions On Stage wordt geretourneerd, doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan Emotions On Stage te vergoeden.
  8b. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.
  9. Emotions On Stage kan in afwijking van de bepalingen ter zake de (af)levering ervoor kiezen dat wordt afgeleverd op een andere wijze dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld als tickets op zeer korte termijn geleverd moeten worden wegens spoedige aanvang van het evenement.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

 1. In voorkomende gevallen kunnen tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van koper of gebruiker van het ticket.
  2. De koper en/of de gebruiker van een door Emotions On Stage geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
  3. De koper en/of gebruiker van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Emotions On Stage zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
  4a. Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet is te wijten aan de koper zal Emotions On Stage aansprakelijk zijn, behoudens voor zover dit geen gevolg is van opzet of grove schuld van de koper en/of gebruiker. Koper is gerechtigd tot terugbetaling van 120% van de overeengekomen prijs, tenzij de tekortkoming niet toerekenbaar is aan Emotions On Stage (bijvoorbeeld bij surséance of faillissement van de organisator) of Emotions On Stage binnen 3 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst tot ontbinding is overgegaan. In die gevallen zal 100% van de overeengekomen prijs worden betaald.
  4b.Emotions On Stage is o.a. verkoper van tickets. De aangeboden tickets betreffen tickets van evenementen door haarzelf georganiseerd.
  4c. Om tot vergoeding over te gaan dient de koper binnen 7 dagen na aanvang het evenement de tickets en het bewijs van weigering aan Emotions On Stage te verstrekken.
  4d. Indien Emotions On Stage vooraf een probleem constateert, kan Emotions On Stage dit oplossen door opnieuw tickets te verstrekken. Koper is gehouden dit te aanvaarden.
  5. De door Emotions On Stage aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets zijn conform de gehanteerde rangindeling van de organisator van het evenement.
  6. Koper en/of gebruiker van een door Emotions On Stage geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke.
  7. Afgelasting van evenementen komen voor rekening van Emotions On Stage. Emotions On Stage vergoedt de door de koper betaalde prijs van de tickets, op voorwaarde dat de koper de toegangsbewijzen aangetekend naar Emotions On Stage terugstuurt binnen twee weken na de bekendmaking van annulering van het evenement.
  8. Bij verplaatsing van het evenement is de koper gehouden de nieuwe datum te accepteren. Koper is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van eventuele verplaatsing van het evenement.
  9. De inhoud van de website van Emotions On Stage is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan kan koper jegens Emotions On Stage geen rechten ontlenen.
  10. Eventuele aansprakelijkheid van Emotions On Stage is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.

Artikel 8. Overmacht

 1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
  2. Een beroep op overmacht staat Emotions On Stage open indien de tekortkoming van Emotions On Stage een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan Emotions On Stage door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.
  3. Ingeval Emotions On Stage door overmacht niet in staat is tot levering van één of meer tickets aan koper, is Emotions On Stage gehouden de door koper voor die tickets betaalde prijs aan deze te vergoeden.

Artikel 9. Website van Emotions On Stage

 1. Op de website van Emotions On Stage gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en/of fouten. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Emotions On Stage bekend waren ten tijde van het plaatsen van de content op de website.

Artikel 10. Gegevens van en over Emotions On Stage

 1. Emotions On Stage is gevestigd te (3068 SR) Rotterdam, Goudkruid 19 en in het handelsregister geregistreerd onder nummer 55148468 onder de naam Emotions On Stage.
  2. Emotions On Stage is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het organiseren van evenementen en verkopen van tickets.
  3. Emotions On Stage garandeert de echtheid van de tickets.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Emotions On Stage en de koper, tenzij Emotions On Stage er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Rotterdam, 3 januari 2011